De IKC-Raad

De IKC-raad is ontstaan uit de samenvoeging van de Oudercommissie van Zonnekinderen en de Medezeggenschapsraad van IKC De Wissel. De raad bestaat uit ouders van kinderen die onderwijs volgen, ouders van kinderen die gebruik maken van de opvang en personeelsleden. De raad vertegenwoordigt kinderen, ouders en onderwijspersoneel.
 
In de wet heeft een IKC te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het onderwijs valt onder de Wet primair onderwijs en de kinderopvang onder de Wet Kinderopvang.
De IKC- raad is nog niet opgenomen in de wetgeving. De MR en Oudercommissie blijven formeel in stand en de bestaande reglementen van beide organen worden gerespecteerd.
Aangezien het feit dat de MR en de OC als juridische entiteit blijven bestaan kan de aard van een onderwerp bepalen dat het formele advies- dan wel instemmingsrecht binnen MR of OC verband plaatsvindt. Aan informatierecht wordt in principe in IKC-raad verband voldaan.
 

Waar houdt de IKC-Raad zich o.a. mee bezig?
De IKC-Raad houdt zich in grote lijnen bezig met het "beleid" t.a.v. de school. Enkele, voor u als ouders van belang zijnde beleidszaken zijn:
-  veranderingen t.a.v. de doelstellingen van de school
-  vaststelling schoolplan
-  beëindiging, inkrimping of uitbreiding van de school
-  fundamentele wijziging in de organisatie van de school
-  bespreken van het formatieplan
-  bespreken van de inhoud van de schoolgids

De IKC Raad kent zowel advies- als instemmingsrecht. Het schoolbestuur (welke wordt vertegenwoordigd door de directeur) luistert naar de argumenten die de IKC Raad naar voren brengt. Deze argumenten wegen zwaar in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn in de IKC Raad kunnen ouders (samen met het team) het beleid van de school mede vorm geven. Het is voor de MR van belang dat ouders zich goed vertegenwoordigd voelen. Bij vragen en/of problemen kunnen ouders altijd terecht bij één van de IKC Raad - leden.
Bij een IKC Raad gaat het om schoolspecifieke zaken. Voor schooloverstijgende zaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De huidige samenstelling van de IKC Raad is als volgt:

Namens het team:
- Maureen Schreven
- Chantal van Leeuwen
- Christie Bolder
- Kelly Bockting
  
Namens de ouders:
- Karin Majid (secretaris & OC Het Talent)           
- Nicole Borgman-Martens (voorzitter)
- Erik Ordelman                                   
- Suzanne Crommelin-Denters

De IKC-raad is te bereiken via: ikcraad.dewisselzevenaar@liemersnovum.nl    
 

Informatie nieuwe ouders

IKC De Wissel is het bruisende, educatieve hart van Zevenaar. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.